អាយឌីអេហ្វអាយធីអាយធីវិបផតថលសម្រាប់កុមារ

តើនរណានិយាយថាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីគឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យតែប៉ុណ្ណោះ? ការរាប់ថយក្រោយគំនិតគណបក្សនេះគឺទាំងអស់អំពីការរោទ៍នៅក្នុងពេលវេលាដ៏ល្អជាមួយ kiddos នេះ។