អាងហែលទឹកអាងទឹកក្តៅនិងសុវត្ថិភាពអគ្គីសនី

ការតម្លើងខ្សែសុវត្ថិភាពនាំឱ្យមានភាពសប្បាយរីករាយនៅរដូវក្តៅនៃភាពសប្បាយរីករាយក្នុងទឹក

ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថាទឹកនិងអគ្គីសនីមិនបានលាយបញ្ចូលគ្នា។ ហេតុដូច្នេះហើយសុវត្ថិភាពអគ្គីសនីមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអាងហែលទឹកអាងទឹកក្តៅនិងទឹកក្តៅ។ នេះជាបញ្ជីដ៏ទូលំទូលាយនៃបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងលេខកូដនិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដែលបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ធាតុទឹកនៅរដូវក្តៅទាំងនេះនិងតំបន់ជុំវិញពួកគេ។