គន្លឹះនៃការរចនាដែលធានាបានថាល្អប្រសើរជាងមុន Tilework

ផ្ទាំងក្រណាត់នីមួយៗមានបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអាស្រ័យលើប្រភេទសម្ភារៈនិងរូបរាងរបស់វាប៉ុន្តែមានស្តង់ដារស្តង់ដារនិងស្តង់ដារដែលត្រូវបានសាកល្បងជាបណ្តោះអាសន្នដើម្បីរក្សាទុកក្នុងចិត្តដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធផលគួរឱ្យពេញចិត្តនៅក្នុងការតំឡើងផ្ទះបាយឬបន្ទប់ទឹក។ ។ នេះគឺជាគន្លឹះខ្លះៗដែលត្រូវចងចាំ: